சர்வதேச மன்னிப்புச்சபை தமிழ் படகு அகதிகளுக்கு நீதி வழங்குமாறு நடத்தும் போராட்டத்தில் ஒவ்வொருவரும் பங்கேற்போம்

சர்வதேச மன்னிப்புச்சபை தமிழ் படகு அகதிகளுக்கு நீதி வழங்குமாறு நடத்தும் Petition போராட்டத்தில் ஒவ்வொருவரும் பங்கேற்போம்.

தமிழ் படகு அகதிகளுக்கு நீதி வழங்குமாறு சர்வதேச மன்னிப்புச்சபை நடத்தும் போராட்டம். தவறாது உங்கள் பங்களிப்பை வழங்குங்கள்.

வலது புறத்தில் உள்ள தேவையான இடங்களை நிரப்ப இரண்டே நிமிடங்கள் போதுமானது.

இங்கே அழுத்தி எம் மக்களுக்காக மன்னிப்பு சபை நடத்தும் போராட்டத்தில் உங்களின் பங்களிப்பையும் செய்யுங்கள்

Copyright © 2004 - 2017 நெருடல். All rights reserved.