இன சுத்திகரிப்ப்பும் அதன் எட்டு கட்டங்களும்

bloodஇந்த வீடியோக்களில் தெளிவாக விளக்கப்ப்டுத்தப் பட்டுள்ளது.

உங்கள் பரப்புரைகளுக்கு பாவிக்கலாம்.

  1. http://www.youtube.com/watch?v=bPzbPEYH24E
  2. http://www.youtube.com/watch?v=6PYUQmJx2Ds
  3. http://www.youtube.com/watch?v=_C_cDYpx2wg

Part 1

Part 2

Part 3

Copyright © 2004 - 2017 நெருடல். All rights reserved.